Uw zaken netjes geregeld bij uw notaris

Iedereen kent het beroep wel, echter weinig mensen zijn volledig op de hoogte van welke werkzaamheden er effectief allemaal uitgeoefend worden en dat zijn er een heel pak meer dan u op het eerste zicht zou vermoeden. Eenvoudig gesteld is het iemand die ervoor zorgt dat tussen mensen gemaakte afspraken een wettelijk en bindend karakter krijgen door middel van een notariële akte. Hij geeft hierbij juridisch advies met de belangen van alle betrokken partijen voor ogen. Zijn rol is bijgevolg deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. In sommige gevallen zal u verplicht zijn een notariële tussenkomst te vragen, in andere gevallen zal u zelf de keuze kunnen maken.

Werkterreinen
Wellicht de meest gekende taak is de het opmaken van de notariële akte voor de aankoop of verkoop van een woning. Door het opstellen van deze akte zijn de afspraken die gemaakt werden door beide partijen bindend en rechtsgeldig. Binnen uw privésfeer kunnen diverse situaties optreden een notariële tussenkomst vereisen of waarbij dit wenselijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een testament, het opmaken van een huwelijkscontract, het regelen van schenkingen of het afhandelen van een erfenis.
Ook ondernemingen doen beroep op de notaris voor het vastleggen en wijzigen van de statuten, het wijzigen van aandeelhouders, het bepalen van de rechtsvorm en dergelijke meer.

Notariële verplichtingen
Notarissen dienen aan een aantal verplichtingen te voldoen dewelke zij beloofd hebben na te komen bij het afleggen van de eed. Algemeen genomen moeten we ervan uitgaan dat zij niemand mogen weigeren die om hun diensten verzoekt, dit is de zogenaamde ministerieplicht. Verder moeten zij onpartijdig zijn in hun advies en handelen. De belangen van alle betrokken partijen moeten in overweging genomen worden en van daaruit moet gewerkt worden aan het vastleggen van de afspraken. Het is dus niet zo dat degene die initieel notariële tussenkomst vroeg ook op de eerste plaats komt in de bemiddeling. Iedere partij heeft gelijke rechten en plichten en op die manier wordt naar een aanvaardbaar compromis gewerkt voor alle betrokkenen.

Een laatste maar zeker niet onbelangrijke verplichting is die van de geheimhouding. Geen enkel aspect van wat iemand tijdens een gesprek, bemiddeling of tussenkomst vertelt, mag met derden gedeeld worden. Enige uitzondering hierop is het op verzoek beschikbaar stellen van betalingsverkeer aan politie, belastingsdienst of justitie.

De weg naar het beroep
Iedereen die deze ambitie heeft dient daarvoor een vastgelegd parcours af te leggen. Na het volgen en voltooien van de opleiding notarieel recht moet men de eerste stappen in het werkveld zetten als kandidaat-notaris en dit gedurende minimum 3 jaar. Na deze periode kan de kandidaat zijn eigen benoeming aanvragen welke gebeurd via Koninklijk Besluit en na het afleggen van de eed. Dit is echter geen verplichting, een kandidaat kan de overstap maken of kan ervoor kiezen dit niet te doen en als kandidaat-notaris zijn werk verder te zetten.


Delen